Contact us

Sampurnanand Sanskrit Vishwavidyalaya

Varanasi (U.P.) – 221002

Phone  – 0542- 2204089

E-mail – vc.ssvv@gmail.com

 

 

Contact Name

Office Phone

Residence Phone

E-mail

Prof. Bihari Lal Sharma
Vice Chancellor

0542-2204089

0542-2207457,
0542-2204213
0542-2206617

vc.ssvv@gmail.com
vc@ssvv.ac.in

Prof. Hari Shanker Pandey
Dean, Student Welfare

+91-6306680593

 

 

Dr. Padmakar Mishra
Director, Publication

0542-2206364

+91-9415620361

 

Prof. Rajnath
Librarian

+91-9415448785

+91-9415448785

 

Sri Santosh Kumar Sharma
Finance Officer

0542-2204372

+91-9695578999

 

Sri Rakesh Kumar
Registrar

0542-2200385

+91-9473955160

ssvvregistrar@gmail.com

Mr. Prabhunath Singh Yadav
P.S. to VC

0542-2204089

 +91-9415990419

 

Prof. Dinesh Kumar Garg
Proctor

 

+91-9450229104

 

Prof. Sudhakar Mishra
Controller of Examination

 

+91-9935409711

 

Sri deepak Kumar Singh
Asstt. Registrar 

 

 

 

Sri Mohit Mishra
Programmer

+91-9450543890

 

 india_mohit@rediffmail.com

Dr. Padmakar Mishra
I/C - Estate

+91-9415620361

+91-9415620361  

Dr. Vimal Kumar Tripathi
Head - Museum

 

+91-9415711655  

Dr. Durgesh Pathak

I/C - Udyaan (Garden)

 

+91-8181866600  

Sri Chakra Pani Tripathi
Law Officer

+91-9451154164

   

Sri Shashindra Mishra

Jan Sampark Adhikari

+91-9984848058

   

Sri Ajay Pandey
Security Officer

+91-9451576694

   

Sri Umesh Mani Tripathi

(Asstt. Registrar Exam)

+91-9335387038

+91-6307793409